Writer : 19-04-16 16:04
Subject New and experienced designer
Company Shindong Digitech (http://www.shindong.com)
About Business Manufacturing ship equipment
Reg Date Apr 16, 2019
Deadline Until employment

 
 
 
 
 업무내용  설계업무
 모집업종  의장관련기자재업체
 근무지역  부산/동구
 근무형태  정규직
 모집인원  0명  급여  회사내규
 성별  무관  연령  무관
 학력  초대졸이상  경력   무관
 
 
 
 
 
 담당자  채용담당자 ( hr@shindong.com)
 연락처  051-461-5061
 접수방식  이메일
 
 
 
 

- 조선 항해/통신, 위성 장비 설계

- 기술영업/설계 대외 협의

- 회사 내 설계 업무처리 및 타부서 지원